فال حافظ

فال حافظ

ما ز ياران چشم ياري داشتيم
تا درخت دوستي برگي دهد
گفت و گو آيين درويشي نبود
شيوه چشمت فريب جنگ داشت
گلبن حسنت نه خود شد دلفروز
نکته ها رفت و شکايت کس نکرد
گفت خود دادي به ما دل حافظا
خود غلط بود آن چه ما پنداشتيم
حاليا رفتيم و تخمي کاشتيم
ور نه با تو ماجراها داشتيم
ما غلط کرديم و صلح انگاشتيم
ما دم همت بر او بگماشتيم
جانب حرمت فرونگذاشتيم
ما محصل بر کسي نگماشتيم

تعبیر فال : بیهوده روی دیگران حساب بازنکن . باید روی پای خودت بایستی و گرنه هیچ کس کمکی به تو نخواهد کرد.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای havi.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:havi.ir